ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง