สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

เป็นองค์การมหาชน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรวมถึงการรับเงิน เรียกเก็บเงิน การจ่ายชดเชยเงินกองทุนน้ำมันฯ การดูแลให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอต่อเนื่องสำหรับการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งอาจรวมถึงการจัดหาเงินกู้ให้กองทุนน้ำมันฯ ในกรณีที่กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ และจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

สัมมนาฯ เตรียมความพร้อม ร่าง พ.ร.บ.

ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง
สัมมนาเตรียมความพร้อม

โครงการศึกษาดูงานชลบุรี

ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 ณ คลังก๊าซก๊าซเขาบ่อยา, คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ
ศึกษาดูงานโรงแยก

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สบพน. ลงนามถวายพระพร

พุธ 08 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ถวายพระพร

ผู้แทน สบพน. ร่วมกับ รมต. พลังงาน ลงนามถวายพระพร

พุธ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ถวายพระพร