Event

การประชุมสัมมนาโครงการศึกษาและทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

Thursday 15 August 2019 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ดร.คุรุจิต  นาครทรรพ

นโยบายงดรับของขวัญ

ณ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
No Goft Policy

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ณ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

สัมมนาฯ เตรียมความพร้อม ร่าง พ.ร.บ.

Friday 18 August 2017 ณ จังหวัดระยอง
สัมมนาเตรียมความพร้อม

โครงการศึกษาดูงานชลบุรี

Friday 17 June 2016 ณ คลังก๊าซก๊าซเขาบ่อยา, คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ
ศึกษาดูงานโรงแยก

Pages