สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 (สขร.1)