สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สขร.1)