สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 (สขร.1)