สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 (สขร.1)