สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.1)