สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 (สขร.1)