สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 (สขร.1)