สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 (สขร.1)