สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 (สขร.1)