แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 3 ปี

เป้าประสงค์

ราคาพลังงานเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

แผนปฏิบัติงาน

บริหารจัดการให้เงินกองทุนน้ำมันเชื้้อเพลิง ช่วยลดความผันผวนของราคาในตลาดโลกที่มีผลกระทบต่อราคาภายในประเทศ โดย

  • จัดหาเงินให้ได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้้อเพลิง
  • บริหารจัดการให้ปริมาณเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • บริหารจัดการผลตอบแทน / ต้นทุนทางการเงิน ของกองทุนน้ำมันเชื้้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • บริหารจัดการระยะเวลาเฉลี่ยการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกที่เหมาะสม
  • กำกับดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรตามสายงาน