ติดต่อเรา

Oil Fuel Fund Office (OFFO)

ที่อยู่:
555/2 Energy Complex Building B, 11th Floor,Vibhavadi Rangsit Road Chatuchak, Bangkok 10900
โทรสาร: 0 2794 6070
Google Map:

Telephone Number

เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล หมายเหตุ รูป
0 2794 6053 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง wisak@efai.or.th - ผอ.วิศักดิ์
สำนักผู้อำนวยการ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล หมายเหตุ รูป
0 2794 6051 นางศศิธร สมิตเวช ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ (สนอ.) sasidhorn@efai.or.th - คุณศศิธร
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล หมายเหตุ รูป
0 2794 6063 นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) pornchai@efai.or.th - คุณพรชัย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน สำนักนโยบายฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล หมายเหตุ รูป
0 2794 6073 นางสาวกิ่งกาญจน์ บรรจงอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน kingkan@efai.or.th - กิ่งกาญ
0 2794 6074 นางสาวมาลัย ผึ้งหลวง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน malai@efai.or.th - มาลัย
กลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา สำนักนโยบายฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล หมายเหตุ รูป
0 2794 6072 นายธนพล แสงสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา thanapon@efai.or.th - ธนพล  แสงสว่าง
0 2794 6055 นางสาวจุฑาลักษณ์ โรจนวรานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ราคา jutalak@efai.or.th - จุฑาลักษณ์
กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ สำนักนโยบายฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล หมายเหตุ รูป
0 2794 6064 นายสิริศักดิ์ พันธ์สังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสารสนเทศ sirisak@efai.or.th - สิริศักดิ์
สำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล หมายเหตุ รูป
0 2794 6067 นางไพลิน ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร (สงบ.) pailin@efai.or.th - คุณไพลิน
กลุ่มงานการเงิน สำนักบริหารการเงินฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล หมายเหตุ รูป
0 2794 6058 นายทศพล จันทจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงิน thodsapon@efai.or.th - ทศพล
0 2794 6052 นางสายฝน สันประโคน เจ้าหน้าที่การเงิน saifon@efai.or.th - สายฝน
0 2794 6071 นางสาวชิสา ริดเต็ม เจ้าหน้าที่การเงิน chisa@efai.or.th - ชิสา
0 2794 6056 นางสาวปัณณภรณ์ เกิดช่วย เจ้าหน้าที่การเงิน pannaporn@efai.or.th - ปัณณภรณ์
กลุ่มงานบัญชี สำนักบริหารการเงินฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล หมายเหตุ รูป
0 2794 6060 นางสาววนิดา สมันแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีกองทุน wanida@efai.or.th - ดา
0 2794 6066 นางสาวธฤษวรรณ เกาะพราหม เจ้าหน้าที่บัญชี tissawan@efai.or.th - ธฤษวรรณ
0 2794 6062 นางสาวพรทิพย์ ปะริรัมย์ เจ้าหน้าที่บัญชี pornthip@efai.or.th - พรทิพย์
0 2794 6054 นางสาววาสินี ฉัตรแก้ว เจ้าหน้าที่บัญชี wasinee@efai.or.th - วาสินี
0 2794 6059 นางสาวพิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา เจ้าหน้าที่บัญชี pitkasinee@efai.or.th - พิชญ์
กลุ่มงานบริหารกลาง สำนักบริหารการเงินฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล หมายเหตุ รูป
0 2794 6053 นางสาวกุลธิดา สมิตไมตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกลาง kultida@efai.or.th - กุลธิดา
0 2794 6068 นางสาวกัญญาภัค ศรีโชค เจ้าหน้าที่บริหาร kanyapak@efai.or.th - กัญญาภัค
สำนักตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล หมายเหตุ รูป
0 2794 6061 นางชลดา ฝั่งสาคร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (สตน.) chonlada@efai.or.th - ชลดา
0 2794 6057 นางรัษฎากร ชาญจักร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน rassadakorn@efai.or.th - รัษฎากร
0 2794 6069 นางสาวศุกร์แก้ว วรวัชรานนท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน sookkaew@efai.or.th - ศุกร์แก้ว