สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ทำให้ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ยุบเลิก โดยเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 

กิจกรรม

นโยบายการงดให้และรับของขวัญ

พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
No Gift Policy