สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ทำให้ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ยุบเลิก โดยเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม