สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ทำให้ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ยุบเลิก โดยเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

กิจกรรม

นโยบายการงดให้และรับของขวัญ

พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
No Gift Policy

การประชุมสัมมนาโครงการศึกษาและทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ดร.คุรุจิต  นาครทรรพ