ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยทำแบบสำรวจความคิดเห็นต่อระดับราคาน้ำมันที่จูงใจให้เปลี่ยนประเภทน้ำมันตาม link หรือ QR Code ที่กำหนด

แบบสำรวจ
วันที่กิจกรรม: 
Thursday 14 January 2021
สถานที่: 
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง