สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลักขององค์กรตามแนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร

สัมมนาค่านิยมหลักขององค์กร
วันที่กิจกรรม: 
Saturday 08 June 2019
สถานที่: 
จ.สมุทรสงคราม
ภาพกิจกรรม: