กบน. 2/62 หลักเกณฑ์การคำนวณฯ ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2562