ขยายระยะเวลาสำหรับมาตรการการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home)