ขอความร่วมมือหน่วยงาน/บุคคลที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมจัดทำแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบประเมิน EIT
วันที่กิจกรรม: 
Monday 01 June 2020
สถานที่: 
ITA
เอกสารประกอบ: