ขอความร่วมมือหน่วยงาน/บุคคลที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมจัดทำแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบประเมิน EIT 2564
วันที่กิจกรรม: 
Thursday 01 April 2021
ภาพกิจกรรม: 
QR Code EIT 2564