ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตั้งโต๊ะ

เอกสารประกอบ: