ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจระัดบความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ 2559

เอกสารประกอบ: