ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามกฎหมายจัดตั้ง ในปีงบประมาณ 2559

เอกสารประกอบ: