ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ตามที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้ สกนช. ได้ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่บัญชี ดังนี้

  1. นางสาวศุกร์แก้ว วรวัชรานนท์             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  2. นางสาวพิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี