รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ด้วยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่ง
๑.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ เจ้าหน้าที่บัญชี                 จำนวน ๑ อัตรา
ประเภทบุคคลภายนอก
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง www.efai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ สำนักงานจะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๕๓
ประเภทบุคคลภายใน
เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน สามารถยื่นขอรับการประเมินคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑ ได้ที่กลุ่มงานบริหารกลาง สำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร ภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร (เฉพาะบุคคลภายนอก)
๔.๑ ประวัติย่อส่วนบุคคล การศึกษา ผลงาน และประสบการณ์การทำงาน
๔.๒ สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๑ ชุด
๔.๓ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ชุด
๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๕ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
๔.๖ หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย