รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ด้วยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ดังนี้
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการเงิน หรือด้านการจัดทำรายจ่ายของหน่วยงานรัฐ อย่างน้อย 2 ปี
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง www.efai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ สำนักงานจะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2794 6053