สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 (สขร.1)