สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 (สขร.1)