สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1)