สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 (สขร.1)