สรุปจำนวนคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานที่เข้าร่วมประชุม