ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์

/
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 17 August 2020 - 16 August 2024
วันเดือนปีเกิด: 27 November 1959
อายุ: 61 ปี
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
  • กรรมการและกรรมการกำกับกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  • รองอธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมธุรกิจพลังงาน
  • เลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน