Event

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สกนช. แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

Wednesday 06 January 2021 ณ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ต่อต้านการทุจริต

นโยบายการงดให้และรับของขวัญ

Thursday 24 December 2020 ณ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
No Gift Policy

การประชุมสัมมนาโครงการศึกษาและทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

Thursday 15 August 2019 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ดร.คุรุจิต  นาครทรรพ

สัมมนาฯ เตรียมความพร้อม ร่าง พ.ร.บ.

Friday 18 August 2017 ณ จังหวัดระยอง
สัมมนาเตรียมความพร้อม

โครงการศึกษาดูงานชลบุรี

Friday 17 June 2016 ณ คลังก๊าซก๊าซเขาบ่อยา, คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ
ศึกษาดูงานโรงแยก

รดน้ำ วันสงกรานต์ ปี 2559

Friday 08 April 2016 ณ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
สงกรานต์ ปี 2559

Pages