โครงสร้างกองทุนน้ำมัน

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ ได้ สบพน. จึงรับหน้าที่ทำนิติกรรมต่างๆ กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกแทน เพื่อประโยชน์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดย สบพน. มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารนโยบายแห่งชาติ (กพช.) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (สบพน.) กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการบริการจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการสนับสนุนการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

โครงสร้างการดำเนินงาน

  • กพช.
  • กบง.
    • อบน.
  • สบพน.
โครงสร้างดำเนินงาน