รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  ดังนี้
๑. ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน ๑ อัตรา 
     ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งบริหารงานด้านสาธารณูปโภคภายในสถาบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี
                ๓.๑ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท/ตรี สาขาสังคมศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
                ๓.๒ มีประสบการณ์ด้านงานธุรการเอกสาร อย่างน้อย 2 ปี
                ๓.๓ หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของ สบพน. www.efai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ สบพน.จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๕๓
๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๓.๑ ประวัติย่อส่วนบุคคล การศึกษา ผลงาน และประสบการณ์การทำงาน
๓.๒ สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๑ ชุด
๓.๓ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ชุด
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๕ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
๓.๖ หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย