หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการทั้งหลาย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา และมาตรการด้านพลังงาน เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนและโครงการด้านพลังงาน กำหนดราคาและอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามกรอบและแนวทางที่ กพช. มอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายในการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการใช้จ่ายของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( กพช.) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) รวมทั้งประกาศอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

รับผิดชอบในการเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในประเทศ

รับผิดชอบในการเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและจ่ายเงินชดเชย จากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้า

รับผิดชอบในการให้ข้อมูลของปริมาณน้ำมัน ก๊าซ ที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือต้องจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จากผู้ค้าภายในประเทศหรือจากผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพียงพอ ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารเงินสดให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งจัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ในการดำเนินงานต่างๆ สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนอัตราชดเชยและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง