คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์ การมหาชน) พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย

 1. ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการบริหาร
 2. กรรมการโดยต่ำแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อํานวยการสํานักงานโยบายและแผนพลังงาน
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ประจักษ์ในทางการบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสถาบันฯ จํานวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการสถาบันฯ ประกอบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558
1. ประธานกรรมการ: นายชวลิต พิชาลัย (ประธานกรรมการ)
2. กรรมการโดยตำแหน่ง
 1. นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ *
 2. นายถาวร พานิชพันธ์ รองอัยการสูงสุด **
 3. นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ***
 4. นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หมายเหตุ:
 • * ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของสถาบันฯ
 • ** ได้รับมอบอำนาจจากอัยการสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของสถาบันฯ
 • *** ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมบัญชีกลางให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของสถาบันฯ
4. กรรมการและเลขานุการ: นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนสถาบันฯ

ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง เป็นไปตามมาตรา 10 และเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนสถาบันฯ เป็นไปตามมาตรา 19 และมาตรา 21 ของพระราช กฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ที่ระบุไว้ว่า ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสถาบันฯ ให้สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบั นฯ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ นโยบาย และมติ ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการ สําหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสถาบันฯ โดยผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไป ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันฯ
 1. กําหนดนโยบายการบริหารสถาบันฯ และกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กําหนด
 2. อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปีของสถาบันฯ
 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการแทนคณะกรรมการ
 4. ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
 5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสถาบันฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
  • การบริหารงานทั่วไปของสถาบันฯ การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันฯ และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
  • การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
  • การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัย และการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การลงโทษของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
  • การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบันฯ รวมทั้งการบัญชี และการจําหน่าย ทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
  • การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
  • ขอบเขตอํานาจหน้าที่ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
 6. กระทําการอื่นใดที่จําเป็น เพื่อให้เป็นไปตามที่ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมอบหมาย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นค่าเบี้ยประชุม ต่อเดือน ดังนี้

ตำแหน่ง จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
ประธานกรรมการ 12,500 อัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
กรรมการ 10,000
ประธานอนุกรรมการ 6,250 อัตราสูงกว่าอนุกรรมการร้อยละ 25
อนุกรรมการ 5,000