ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT)

QR Code EIT_ITA

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT)
1. ผ่านช่องทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/v5p7ao
2. SCAN QR Code 
ตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น.

วันที่กิจกรรม: 
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562
สถานที่: 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/v5p7ao