กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกับสถาบันบริหารกองทุนพลังงานต่างกันอย่างไร

สถาบันบริหารกองทุนพลังงานเป็นองค์กรและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ดูและบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น จัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื่อเพลิง ดูแลภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รายงานผลดำเนินงานและฐานด้านการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และสถาบันฯ สามารถที่่จะทำนิติกรรมต่างๆ ให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ เช่น กู้เงินจากสถาบันการเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำไปจ่ายชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีสถานะเป็นกองทุนที่เก็บเงินที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน และใช้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อนำจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้มีสิทธิเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆ ได้