กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เป็นผู้ดูแลและกำหนดนโยบายของกองทุนฯ เช่น กำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาและกำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ หรืออัตราเงินชดเชยจากกองทุนฯ ของน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการ และมีปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อีก 1 ท่าน เป็นกรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับให้การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ เป็นไปอย่าง สะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการจึงพิจารณาและกลั่นกรองเฉพาะในส่วนของนโยบายของกองทุนฯ เท่านั้น และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับการใช้จ่ายของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ คือ

  1. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ออกประกาศกำหนดอัตราเงินส่งเข้า อัตราชดเชยกองทุนฯ  จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ค่าเก็บรักษาก๊าซ และค่าขนส่งก๊าซไปยังคลังก๊าซส่วนภูมิภาค
  2. กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บเงินและส่งเงินเข้ากองทุนฯ   โดยกรมสรรพสามิตจะรับผิดชอบกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในประเทศ    กรมศุลกากรรับผิดชอบในกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาในประเทศ   และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับผิดชอบในกรณีก๊าซที่ซื้อหรือได้มาจากผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานรับแจ้งจากผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอรับเงินชดเชย   ซึ่งจากนั้นจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและเบิกจ่ายจากสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ
  3. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนฯ ให้มีสภาพคล่องเพียงพอกับรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งจัดหาเงินทุนไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ