การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง"

ประชุมพิจารณาแผนดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง" ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีทิศทางการพัฒนาด้านระบบดิจิทัลที่ชัดเจน

วันที่กิจกรรม: 
จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ภาพกิจกรรม: 
ท่าน ผอ.พูนทรัพย์ฯ กล่าวเปิดประชุม
ผอ.สนย. กล่าวรายงาน
บรรยากาศในห้องประชุม