การประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ประชุมชี้แจง
วันที่กิจกรรม: 
พุธ 05 มิถุนายน 2562
สถานที่: 
ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
เอกสารประกอบ: