ขอความร่วมมือหน่วยงาน/บุคคลที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมจัดทำแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามลิงค์ หรือ QR Code ด้านล่าง

แบบประเมิน EIT 2564
วันที่กิจกรรม: 
พฤหัสบดี 01 เมษายน 2564
สถานที่: 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/v5p7ao
ภาพกิจกรรม: 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/v5p7ao