คณะกรรมการตรวจสอบสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

องค์ประกอบ
 1. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณประธานกรรมการนายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
 2. ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลางกรรมการนางอัญชลี ศรีอำไพ
 3. ผู้แทนอัยการสูงสุดกรรมการนายถาวร พานิชพันธ์
 4. นางพูนทรัพย์ สกุณีกรรมการ
 5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเลขานุการ
อํานาจหน้าที่
 1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
 2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ และหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 6. พิจารณาแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
 7. พิจารณาเสนอแนะขอบเขตการตรวจสอบและแผนงานการตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
 8. พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
 9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาวการณ์ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
 10. กระทำการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานมอบหมาย