คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( กพช.)

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย

 1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
 2. รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองประธาน
 3. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายกรรมการ
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรรมการ
 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรรมการ
 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรรมการ
 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรรมการ
 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรรมการ
 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรรมการ
 10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกรรมการ
 11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
 12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรรมการ
 13. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ
 14. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
 15. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
 16. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
 17. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการ
 18. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรรมการ
 19. ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ

พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไว้ ดังนี้

 1. เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
 2. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกําหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
 3. ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรั ดการดําเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ พลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อให้มีการดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา พลังงานของประเทศ
 4. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย