คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

คณะกรรการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ตามคําสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประธานกรรมการ
 2. ปลัดกระทรวงคมนาคมกรรมการ
 3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรรมการ
 4. ปลัดกระทรวงพลังงานกรรมการ
 5. ปลัดกระทรวงพาณิชย์กรรมการ
 6. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกรรมการ
 7. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกากรรมการ
 8. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการ
 9. ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังกรรมการ
 10. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกรรมการและเลขานุการ
 11. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คําสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานไว้ ดังนี้

 1. เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา และมาตรการทางด้านพลังงาน
 2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการทางด้านพลังงานของหน่วยงาน รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการดังกล่าวด้วย
 3. กำหนดราคาและอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมายในการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
 4. เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางด้านราคาพลังงาน 
 5. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และมาตรการอื่นๆ ที่จะออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 6. ขอให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศได้
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย
 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความจําเป็น