คณะอนุกรรมการด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และการจัดหาเงินของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

องค์ประกอบ
 1. นายอำนวย ทองสถิตย์ประธานอนุกรรมการ
 2. นายวันชาติ สันติกุญชรอนุกรรมการ
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอนุกรรมการ
 4. ผู้แทนสำนักงบประมาณอนุกรรมการ
 5. ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานเลขานุการ
อํานาจหน้าที่
 1. กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามนโยบายของรัฐบาล
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำให้มีการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 3. วางระบบสนับสนุนและปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 5. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนะให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงต่างๆ เช่น ด้านสภาพคล่อง ด้านการปฏิบัติการ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 6. พิจารณารวบรวมข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากการออกพันธบัตร เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
 7. พิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ ของการออกพันธบัตร เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ดังนี้
  1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกพันธบัตร
  2. คัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และ/หรือ ดำเนินการออกพันธบัตรและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
  3. ค่าใช้จ่ายในการออกพันธบัตร
  4. พิจารณาขอบเขตและคัดเลือกผู้ให้บริการงานทะเบียนหลักทรัพย์และผู้แทนผู้ถือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 8. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน สัญญาจัดจำหน่ายพันธบัตร หรือตราสารหนี้ (สัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายหลักทรัพย์) และสัญญาให้บริการงานทะเบียนหลักทรัพย์ และผู้แทนผู้ถือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 9. รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลต่างๆ และรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ทราบเป็นระยะๆ
 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน มอบหมาย