คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (อบน.)

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่ 2/2548 ประกอบด้วย

 1. ปลัดกระทรวงพลังงานหรือรองปลัดกระทรวงพลังงานที่ได้รับมอบหมายประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน พลังงานอนุกรรมการ
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือผู้แทนอนุกรรมการ
 4. ผู้แทนกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
 5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอนุกรรมการ
 6. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอนุกรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้
 1. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  • ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามหมวดการจ่ายภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้ออเพลิงขอรับการสนับสนุน ดังนี้ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการใดๆ เพื่อให้การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเห็นชอบ
 2. บริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการชำระหนี้และจ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินกรณีที่มีการระดมทุนด้วยการกู้เงินแทนการออกพันธบัตร ประมาณการเผื่อการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต และเปรียบเทียต้นทุนในระยะยาวจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินกับการออกตราสารหนี้ และปรับทางเลือกในการบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ
 3. รายงานผลการอนุมัติการใช้จ่ายเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานทราบ