คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการกำหนดค่าตอบแทนสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

องค์ประกอบ
 1. นายชวลิต พิชาลัยประธานกรรมการ
 2. นายเจน นำชัยศิริ อนุกรรมการ
 3. นายมนูญ ศิริวรรณอนุกรรมการ
 4. ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
 5. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอนุกรรมการ
 6. ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานเลขานุการ
อํานาจหน้าที่
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบการบริหารจัดการและการกำหนดค่าตอบแทนบุคลากรขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
 2. เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ การสรรหาและการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน และกำหนดเวลาประเมินผลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
 4. พิจารณาและปรับปรุงแก้ไข ระเบียบสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐ ในเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน การจัดให้มีสิ่งจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
 5. รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานทราบเป็นระยะๆ
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน มอบหมาย